Sợ vợ (Vui 8-3)

by 0

Có anh nọ xưa nay được tiếng rất sợ vợ. Vợ quát tháo thế nào, anh ta cũng không dám cãi một lời. 
Một hôm anh ta đi đánh bạc, mãi sẩm tối mới về. Thổi cơm ăn xong, vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt nên tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít lên.

Anh ta vừa gỡ tay vợ, vừa kêu xin:

- Bỏ tôi ra! Tôi xin bu nó!

Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã vợ, tát cho mấy cái, rồi trợn mắt quát:

- Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ!

(Sưu tầm)

Leave a Reply