Ứng xử học sinh

by in , 0

- Mày quen nhỏ đó không?

- Quen! Tao đến nhà bị nhỏ đuổi hoài, lạ gì.


o O o

Leave a Reply