Thay đổi

by in , 0

Một cụ già có vấn đề trong việc nghe suốt nhiều năm cho tới khi đến gặp bác sĩ.

Với chiếc trợ thính bác sĩ đưa cho, cụ già đã có thể nghe rõ mọi chuyện. Một tháng sau, bác sĩ hỏi thăm:

- Chắc bây giờ, gia đình của cụ rất vui vì ông đã có thể nghe tốt.

Cụ già nói:

- Tôi chưa nói gì với gia đình tôi. Tôi chỉ ngồi nghe họ nói chuyện. Từ hôm ấy tới giờ, tôi đã thay đổi di chúc tới 5 lần.


o O o

Leave a Reply