Lương hưu

by in , 0

Hai ông già nói chuyện với nhau:

- Theo anh, lương hưu có ý nghĩa gì?

- Đó là một sự bù đắp ít ỏi cho tuổi trẻ đã mất.


o O o

Leave a Reply