Lỡ trúng?

by in , 0

Một ông mê đề đóm không còn đồng nào để đánh cả. Một người bạn "gợi ý" :

- Mang bà ấy đi mà đánh!

- Ôi thôi, con lạy bố xúi dại! Lỡ không trúng thì mất vợ, mà lỡ trúng thì vác 70 bà về một lúc, ai mà chịu thấu.

Leave a Reply