Danh từ

by in , 0

Thầy: Danh từ là tên của sự vật. Ai có thể cho tôi một danh từ?

Laure: Con bò.

Thầy: Rất tốt.

Thầy chỉ Jacques:

- Còn em hãy cho một danh từ khác.

Jacques đứng ngay dậy nói:

- Con bò khác ạ.

Leave a Reply